លោក ម៉ម សូណង់ដូ ទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ និងលើកស្លាកសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ នៅភូមិកណ្ដាលកោះធំ ឃុំកោះធំក ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល ថ្ងៃទី 02/01/2012